protection49(3)

Качество с гаранция

ГАРАНЦИЯ И КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ МЕБЕЛИ

Ние екипа на МЕБЕЛ МАРКЕТ, като ПРОИЗВОДИТЕЛ на български мебели предоставяме пълна гаранция за всеки един продукт излязъл от нашите фабрики. Гарантираме, че всеки сегмент от съответна мебел е преминал пълен качествен контрол, че всяко едно поставено винтче, дамаска, плоскост, е с най-високо качество. Това ни дава правото към нашите оферти да добавим: „Продукт с пълна гаранция“.

Съвсем естествено всеки един КЛИЕНТ желае обзавеждане, което да оправдае инвестицията му. В МЕБЕЛ МАРКЕТ разбираме, че гаранцията е своеобразна застраховка и поради това я намираме за задължителна. В предвид това нашите КЛИЕНТИ не трябва да се притеснявайте да изискват сертификати за качество, за здравина или за преминати тестове на мебелите, които закупуват.

Нашите изделия разполагат с над 10 сертификата за качеството на изполваните материали. Те са доказателство за това, че КЛИЕНТИТЕ ни получават обзавеждане с най-високо качество и могат да се доверят на неговия стандарт. Гаранцията е уважение към клиента. Тя му осигурява спокойствие и увереност, че освен красиви, мебелите, които си е закупил, са и изключително надеждни.
НАШАТА ПРЕПОРЪКА:

За Ваше спокойствие се доверете на сигурния избор и потърсете родните предложения. Така от една страна ще имате сигурността, че можете да научите мнения за самия производител, а от друга със сигурност ще сте улеснени при евентуална рекламация.

Само при нас в mebelmarket.bg ще получите 1 година пълна гаранция за всички мебели производени от нас и предлагани в нашите търговски обекти, както и онлайн на уеб страницата на компанията. За всички мебели, които не са наше производство гаранцията е съобразена със съответния производител.

 

Гаранционни условия и Рекламации

 • Рекламации за несъответствие се правят в установените от закона срокове.
 • МЕБЕЛ МАРКЕТ гарантира, че всички продукти са фабрично нови, неупотребявани и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в Сайта.
 • При получаването на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като Потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени през онлайн страницата стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за Рекламации: гр. Шумен, бул. Ришки проход, за отдел Рекламации.
 • При наличие на явни или скрити недостатъци на стоката Клиентът може да упражни правата си по закон. Констатирането на тези недостатъци се извършва с протокол
 • Гаранцията за мебели, закупени в разглобен вид, важи само ако са монтирани от монтажна група на МЕБЕЛ МАРКЕТ. Когато монтажът не е извършен от такава монтажна група, МЕБЕЛ МАРКЕТ поема гаранция само при доказан производствен дефект.
 • Гаранцията влиза в сила от датата на предаване на стоката.
 • Рекламации относно качеството се правят в 6 (шест) месечен срок от получаване на стоката.
 • Ако недостатъците са били известни на Потребителя при извършване на покупката или при приемане на стоката и той не е възразил за тях, МЕБЕЛ МАРКЕТ не отговаря за тези недостатъци.
 • Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок от 1 години, а за всички мебели в срок от 2 години, считано от доставянето на потребителската стока, независимо от това дали производителят или МЕБЕЛ МАРКЕТ е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата, като следва да се има предвид естеството на стоката и характера на несъответствието.
 • Гаранцията е валидна само и единствено срещу предоставяне на оригинална касова бележка, придружаващи закупеното от Потребителя изделие, издадени от МЕБЕЛ МАРКЕТ.
 • При предявяване на рекламация следва Потребителят да се обърне първо към МЕБЕЛ МАРКЕТ.
 • При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от МЕБЕЛ МАРКЕТ да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 • Смята се, че даден начин за обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на МЕБЕЛ МАРКЕТ, които в сравнение с другия начин на обезщетяване се неразумни, като се вземат предвид:
  • Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
  • Значимостта на несъответствие;
  • Възможността да се предложи на Потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
 • Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, МЕБЕЛ МАРКЕТ е длъжно да я приведе в съответствие с договора за продажба, като привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. Срока на гаранцията спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между МЕБЕЛ МАРКЕТ и Потребителя за решаване на спора
 • Упражняването на това право на Потребителя не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от установения. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
 • След изтичане на едномесечния срок и когато Потребителят не е удовлетворен от решението на рекламацията, той има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.
 • Потребителят не може да претендира за възстановавяне на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато МЕБЕЛ МАРКЕТ се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя, а също и ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
 • Гаранцията не влиза в сила при:
  • неправилен монтаж, ремонт, преработване или подмяна на изделието или части от него, извършени от крайния Потребител.
  • повреди, предизвикани от неправилно преместване / следи от удари / или неправилна експлоатация.
  • увреждане от влага, химически препарати и отоплителни уреди.
  • неправилно почистване, съхранение, неизползване по предназначение и не спазване на специфичните условия на изделието.
 • След разопаковане на изделието задължително изхвърлете защитната опаковка на специално обособените за тази цел места според вида на опаковката.
 • МЕБЕЛ МАРКЕТ не се освобождава от изискванията на ЗЗП.